Evaluation of contract terms and conditions

  O2 T-Mobile UPC Vodafone" O2 Family Tesco mobile Go mobil relax mobil SAZKA mobil opencall mobile
Struktura smluvních dokumentů (přehlednost a srozumitelnost)
+ přehledně členěná webová prezentace,
- seznam dokumentů, které tvoří návrh smlouvy, není uveden ve formuláři, který účastník podepisuje,
- přestože je webová prezentace návrhu smlouvy relativně přehledná, neobsahuje všechny dokumenty, které podle smluvního formuláře a všeobecných podmínek tvoří úplný návrh smlouvy, některé dokumenty jsou sice zveřejněny, ale v odlišných sekcích webových stránek,
- není stanovena přednost dokumentů pro případ kolize,
- O2 si v bodu 2.6 VOP vyhrazuje právo doplnit za účastníka smluvní formulář v těch bodech, o kterých se účastník sám nerozhodl – O2 de facto nahrazuje vůli účastníka,
- smluvních dokumentů je příliš, a přestože k tomu není žádný zjevný důvod, často se ve své úpravě pro různé druhy služeb liší (např. smluvní formulář pro pevnou hlasovou službu oproti smluvnímu formuláři pro mobilní hlasovou službu),
- smluvní pokuty pro případ neplacení (či jiného porušení smlouvy) nejsou ve smluvních formulářích (Specifikaci služby) dostatečně označeny.
+ ve smluvním formuláři jsou uvedeny dokumenty, které tvoří návrh smlouvy,
+ ve VOP je stanovena hierarchie dokumentů pro případ kolize,
+ smluvní pokuty a jejich výše jsou sjednány ve vlastním formuláři smlouvy.
+ ve smluvním formuláři jsou uvedeny dokumenty, které tvoří návrh smlouvy,
+ přehledně členěná webová prezentace,
- ve VOP není stanovena hierarchie dokumentů pro případ kolize,
- konkrétní výše smluvních pokut nejsou sjednány ve vlastním formuláři smlouvy,
- ceník služeb je zpracován velmi malým písmem, ačkoli obsahuje některá důležitá ujednání, která nejsou obsažena v jiných smluvních dokumentech (např. ujednání o zařazení tarifu do věrnostního portfolia a podmínkách čerpání věrnostní slevy).
+ relativně přehledně členěná webová prezentace,
+ ve VOP je stanovena hierarchie smluvních dokumentů,
- i přes přehledně zpracovanou webovou prezentaci, jsou vlastní smluvní typy, do nichž může účastník vstoupit, značně komplikované a nepřehledné,
- přestože jsou v rámci webové prezentace uvedeny dokumenty, které tvoří návrh smlouvy, není mezi nimi uveden ceník služeb, který však součástí návrhu smlouvy je dle VOP,
- má-li účastník zájem o poskytnutí výhodnější ceny služby, či zvýhodněné ceny zařízení (což je relativně běžná situace), musí mimo vlastní smlouvy na poskytování služeb elektronických komunikací uzavřít ještě samostatnou smlouvu na poskytování zvýhodněných podmínek, kdy se obě tyto smlouvy spravují samostatně se všemi komplikacemi s tím spojenými, zejména pak pokud se jedná o způsob a podmínky jejich ukončení. Smlouva o poskytování zvýhodněných podmínek je pak tvořena dvěma dalšími dokumenty, formulářem smlouvy a obchodními podmínkami,
- oproti tomu společnost Vodafone i nadále nabízí možnost uzavřít smlouvu pouze v ústní formě, což relativně snižuje právní jistotu o tom, co je obsahem smlouvy, a to mimo jiné i z hlediska sjednání případné smluvní pokuty,
- variabilita smluvních typů a možnost kombinace různých služeb a tarifů významně snižuje přehlednost návrhu smlouvy.
+ relativně přehledně členěná webová prezentace,
- nejsou zveřejněny všechny dokumenty, které tvoří návrh smlouvy (Ceník, Pravidla pro poskytování individuální nabídky včetně cenových ujednání),
- smluvní podmínky nejsou dostatečně srozumitelné, mezi jednotlivými dokumenty i v rámci samotných VOP jsou vzájemné rozpory,
- není dostatečně jasně stanovena přednost dokumentů pro případ kolize,
- O2 Family, s.r.o. si v bodu 2.5 VOP vyhrazuje právo doplnit za účastníka smluvní formulář v těch bodech, o kterých se účastník sám nerozhodl – O2 de facto nahrazuje vůli účastníka,
- v čl. 1.6 VOP je v případech neupravených smluvními podmínkami O2 Family, s.r.o. odkazováno na smluvní podmínky společnosti O2 Czech Republic a.s.,
- ve smluvním formuláři není sjednána výše úhrady při předčasném ukončení smlouvy uzavřené se závazkem, ačkoli ve VOP je taková úhrada sjednána,
- v čl. 3.1 smluvního formuláře je uvedeno, že se smlouva uzavírá na dobu určitou v trvání 12 měsíců a zároveň, že smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, tedy dva navzájem se vylučující časové parametry.
+ relativně přehledně členěná webová prezentace,
+ relativně nízký počet dokumentů, které tvoří návrh smlouvy,
- ceník odkazuje na přílohu č. 2, která však není v ceníku dostupná,
- není stanovena hierarchie smluvních dokumentů.
+ relativně přehledně členěná webová prezentace,
+ je stanovena hierarchie smluvních dokumentů,
- není zveřejněn smluvní formulář, přestože je na něj v dalších smluvních dokumentech odkazováno,
- všeobecné podmínky jsou rozsáhlé, provedené drobným písmem,
- na tomtéž místě jsou zveřejněny různé časové verze téhož dokumentu,
- v případě změny osobních údajů účastníka (např. i e-mailové adresy), je účastník povinen tuto skutečnost oznámit společnosti TERMS a.s. dopisem s úředně ověřeným podpisem.
+ relativně přehledně členěná webová prezentace,
+ je stanovena hierarchie smluvních dokumentů,
- není zveřejněn smluvní formulář, přestože je na něj v dalších smluvních dokumentech odkazováno,
- všeobecné podmínky jsou rozsáhlé, provedené drobným písmem,
- na tomtéž místě jsou zveřejněny různé časové verze téhož dokumentu,
- v případě změny osobních údajů účastníka (např. i e-mailové adresy), je účastník povinen tuto skutečnost oznámit společnosti Relax Mobil s.r.o. dopisem s úředně ověřeným podpisem.
+ přehledně členěná webová prezentace,
+ VOP jsou rozsáhlé, avšak logicky členěné a je k nim zpracovaný přehledný výtah ve formě dokumentu „Zkrácené Všeobecné obchodní podmínky“,
- není stanovena hierarchie smluvních dokumentů.
- není zřejmé, které dokumenty tvoří návrh smlouvy,
- smluvní podmínky na sebe navzájem odkazují, aniž by úpravu obsahoval byť jen jeden z dokumentů.
Sjednávání smluv prostředky komunikace na dálku a mimo prostory obvyklé k podnikání
+ informace o možnosti odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem, či mimo prostory obvyklé k podnikání, je obsažena ve VOP,
- není zveřejněn vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, přestože je na něj v čl. 2.12 VOP odkazováno (povinnost vzorový formulář k odstoupení účastníkovi poskytnout vyplývá z ustanovení občanského zákoníku).
+ přímo ve smluvním formuláři je sjednáno právo účastníka odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo prostory obvyklé k podnikání,
- obsah smlouvy je ve smyslu § 63 odst. 9 zákona elektronických komunikacích účastníkům zpřístupňován pouze prostřednictvím aplikace T-Box na webových stránkách T-Mobile, účastníci, kteří nemají přístup k síti internet, nemají možnost se s obsahem smlouvy seznámit,
- odstoupení od smlouvy je účastník dle způsobu sjednaného ve smlouvě povinen zaslat na adresu osoby odlišné od osoby poskytovatele (nikoli tedy na sídlo T-Mobile),
+ informace o možnosti odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem a mimo prostory obvyklé k podnikání je obsažena ve VOP.
- ve VOP není právo účastníka odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo prostory obvyklé k podnikání výslovně sjednáno,
- ve formuláři o poskytování zvýhodněných podmínek pak tyto možnost odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem, či mimo prostory obvyklé k podnikání, zcela vylučují (za předpokladu, že účastník již službu začal užívat),
- z poučení o právu na odstoupení od smlouvy, jež je zveřejněno na webových stránkách společnosti, nevyplývá, zdali se jedná o smluvní ujednání (či pouze o jakési poučení) a pro jaké případy je účastník oprávněn od smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit.
+ informace o možnosti odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem, či mimo prostory obvyklé k podnikání, je obsažena ve VOP a ještě ve zvláštním dokumentu, který obsahuje i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
- objednání SIM karty prostředky komunikace na dálku je inzerováno zdarma, ačkoli je zpoplatněno částkou 150,- Kč,
- smluvní podmínky neobsahují ujednání o možnosti účastníka odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku a mimo prostory obvyklé k podnikání,
- není zveřejněn vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (povinnost vzorový formulář k odstoupení účastníkovi poskytnout vyplývá z ustanovení občanského zákoníku).
+ informace o možnosti odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem, či mimo prostory obvyklé k podnikání, je sjednána ve zvláštním dokumentu, který obsahuje i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,
- VOP i zvláštní dokument s informací o možnosti odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem obsahují ujednání, dle kterého od smlouvy nelze v rozporu s § 1834 občanského zákoníku odstoupit, jestliže s jejím plněním bylo se souhlasem účastníka započato před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření Smlouvy.
+ informace o možnosti odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem, či mimo prostory obvyklé k podnikání, je obsažena ve VOP a ještě ve zvláštním dokumentu, který obsahuje i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
+ informace o možnosti odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem, či mimo prostory obvyklé k podnikání, je obsažena ve VOP a ještě ve zvláštním dokumentu, který obsahuje i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
- smluvní podmínky neobsahují ujednání o možnosti účastníka odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku a mimo prostory obvyklé k podnikání,
- není zveřejněn vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (povinnost vzorový formulář k odstoupení účastníkovi poskytnout vyplývá z ustanovení občanského zákoníku).
Možnost vyzkoušení služby
+ O2 umožňuje vyzkoušet některé typy služeb, či tarifů, s tím, že účastník má možnost smlouvu ve vymezeném časovém období bez sankce ukončit, pokud by mu služba nevyhovovala,
- výše uvedená možnost vyzkoušení služby není nabízena u všech služeb.
+ T-Mobile umožňuje vyzkoušet službu mobilního připojení k síti internet,
- výše uvedená možnost vyzkoušení služby není nabízena u všech služeb, u výše uvedené služby je pak podmíněna nákupem modemu (který však lze vrátit v případě, že účastník není se službou spokojen).
+ službu je možné využívat pouze v místě, kde je k dispozici připojení k pevné síti UPC, lze tedy předpokládat, že v daném místě bude služba vždy funkční,
- společnost UPC neumožňuje vyzkoušet své služby, s tím, že účastník by měl možnost smlouvu ve vymezeném časovém období bez sankce ukončit, pokud by mu tato služba nevyhovovala. Zákon však poskytovateli neukládá povinnost tuto možnost nabízet.
+ Vodafone umožňuje vyzkoušet téměř všechny typy služeb (omezení se týkají pouze firemních zákazníků),
- záruka spokojenosti u smluv, u nichž byla zároveň uzavřena smlouva na poskytování zvýhodněných podmínek, není srozumitelně formulována – pouze slovním výkladem by bylo možné dojít k tomu, že lze záruku spokojenosti využít a ve zkušební době smlouvu zrušit pouze u smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek,
- společnost O2 Family, s.r.o. neumožňuje vyzkoušet své služby, s tím, že účastník by měl možnost smlouvu ve vymezeném časovém období bez sankce ukončit, pokud by mu tato služba nevyhovovala. Zákon však poskytovateli neukládá povinnost tuto možnost nabízet.
- společnost Tesco Mobile ČR, s.r.o. neumožňuje vyzkoušet své služby, s tím, že účastník by měl možnost smlouvu ve vymezeném časovém období bez sankce ukončit, pokud by mu tato služba nevyhovovala. Zákon však poskytovateli neukládá povinnost tuto možnost nabízet.
- společnost TERMS a.s. neumožňuje vyzkoušet své služby, s tím, že účastník by měl možnost smlouvu ve vymezeném časovém období bez sankce ukončit, pokud by mu tato služba nevyhovovala. Zákon však poskytovateli neukládá povinnost tuto možnost nabízet.
- společnost Relax Mobil s.r.o. neumožňuje vyzkoušet své služby, s tím, že účastník by měl možnost smlouvu ve vymezeném časovém období bez sankce ukončit, pokud by mu tato služba nevyhovovala. Zákon však poskytovateli neukládá povinnost tuto možnost nabízet.
+ společnost SAZKA a.s. umožňuje vyzkoušet všechny typy služeb v rámci „záruky na služby“.
+ společnost DH Telecom a.s. umožňuje účastníkům vyzkoušet své služby prostřednictvím SIM karty, kterou zasílá zdarma.
Popis služby (minimální nabízená a minimální zaručená kvalita)
+ podrobný popis služeb je uváděn v Provozních podmínkách,
+ u většiny služeb jsou uváděny parametry minimální zaručené kvality služby,
- ve smluvních dokumentech i v nabídce služeb je používán termín „neomezené“, ačkoli užívání služby je omezeno,
- u mobilní hlasové služby není uváděn objektivně porovnatelný parametr kvality služby.
+ smluvní ujednání obsahují popis služby, která je poskytována,
+ u všech typů služeb je ve smluvních podmínkách uveden objektivně porovnatelný parametr kvality služby,
- ve smluvních dokumentech i v nabídce služeb je používán termín „neomezené“, ačkoli užívání služby může být omezeno.
+ smluvní ujednání obsahují popis služby, která je poskytována,
+ u všech typů služeb je ve smluvních podmínkách uveden objektivně porovnatelný parametr kvality služby, včetně minimální nabízené kvality služby,
- ve smluvních dokumentech i v nabídce služeb je používán termín „neomezené“, ačkoli užívání služby může být omezeno.
+ smluvní ujednání obsahují popis služby, která je poskytována,
+ u většiny typů služeb je ve smluvních podmínkách uveden objektivně porovnatelný parametr kvality služby,
- ve smluvních podmínkách není uveden porovnatelný parametr kvality služby u mobilní hlasové služby,
- v nabídce služeb je používán termín „neomezené“, ačkoli užívání služby může být omezeno.
- zveřejněné smluvní dokumenty neobsahují popis služby, která je poskytována,
- ve smluvních podmínkách není uveden objektivně porovnatelný parametr kvality služby.
+ poskytované služby jsou popsány ve smlouvě,
- ve smluvních dokumentech i v nabídce služeb je používán termín „neomezené“, ačkoli užívání služby je omezeno přímo ujednáním ve VOP,
- u mobilní hlasové služby není uváděn objektivně porovnatelný parametr kvality služby.
+ smluvní ujednání obsahují popis služby, která je poskytována,
+ u většiny typů služeb je ve smluvních podmínkách uveden objektivně porovnatelný parametr kvality služby,
- účastník se smlouvou zavazuje k tomu, že se sám seznámí s parametry sítě společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., jejího hardwarového i softwarového vybavení a odpovídá za kompatibilitu svého koncového zařízení s touto sítí.
+ smluvní ujednání obsahují popis služby, která je poskytována,
+ u většiny typů služeb je ve smluvních podmínkách uveden objektivně porovnatelný parametr kvality služby,
- účastník se smlouvou zavazuje k tomu, že se sám seznámí s parametry sítě společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., jejího hardwarového i softwarového vybavení a odpovídá za kompatibilitu svého koncového zařízení s touto sítí.
+ smluvní ujednání obsahují popis služby, která je poskytována,
+ u většiny typů služeb je ve smluvních podmínkách uveden objektivně porovnatelný parametr kvality služby.
- smluvní ujednání obsahují pouze vágní popis služby, která je poskytována,
- ve smluvních podmínkách není u žádné z nabízených služeb uveden žádný porovnatelný parametr kvality služby u mobilní hlasové služby,
- ve VOP je sjednáno právo společnosti DH Telecom a.s. zablokovat SIM kartu, na které 2 měsíce není vykázána žádná aktivita (odchozí služby),
- ve VOP je dále sjednáno právo zkrátit platnost SIM karty na 30 dnů v případě, že je na daném čísle záporný nebo nulový zůstatek kreditu.
Automatické prodlužování smluv
- účastník nemá ve smluvním formuláři možnost automatické prodloužení smlouvy odmítnout ve formě zatrhávacího políčka,
- informace o tom, že se smlouva po uplynutí doby závazku automaticky obnovuje, je uvedena ve smluvním formuláři, ale informace o tom, že účastník má možnost automatické obnovení smlouvy odmítnout, je (nelogicky) uvedena v ceníku služeb,
- ve smluvních podmínkách není uvedena informace o povinnosti poskytovatele informovat účastníka ve smyslu § 63 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích.
+ společnost T-Mobile automaticky neprodlužuje smlouvy uzavřené na dobu určitou o další období, účastník musí o uzavření další smlouvy na dobu určitou výslovně projevit zájem,
- tak, jak je tato oblast upravena, pro účastníka znamená, že nemá ve smluvním formuláři možnost automatické prodloužení smlouvy z doby určité na dobu neurčitou požadovat, popř. odmítnout ve formě zatrhávacího políčka,
- pokud účastník neoznámí společnosti T-Mobile písemně ve lhůtě 20 dnů před ukončením závazku nic jiného, je mu po uplynutí smlouvy uzavřené na dobu určitou, změněna smlouva na dobu neurčitou s navýšením ceny,
- lhůta 20 dnů před koncem závazku, ve které účastník již nemůže společnosti T-Mobile oznámit, že požaduje ukončení smlouvy, je příliš dlouhá v porovnání s tím, jaké jsou lhůty pro uzavření smlouvy a zahájení poskytování služby (nerovnováha mezi způsobem uzavření a ukončení smlouvy),
- ve smluvních podmínkách není uvedena informace o povinnosti poskytovatele informovat účastníka ve smyslu § 63 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích.
- byť formálně nedochází k automatickému prodloužení smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, skutečnost, že dochází k automatickému obnovení tzv. věrnostního období, může na účastníky působit matoucím dojmem,
- informace o tom, že dochází k prodloužení tzv. věrnostního období, je uvedena pouze v ceníku služeb (velmi malým písmem), nikoli ve všeobecných podmínkách, ani ve formuláři smlouvy.
- smluvní podmínky obsahují kolizi mezi úpravou automatického prodloužení smlouvy podle smlouvy o poskytování služeb za zvýhodněných podmínek, který uvádí, že smlouvu „lze“ automaticky prodloužit, zatímco vlastní smluvní formulář automatické prodloužení smlouvy přímo předpokládá,
- účastník nemá ve smluvním formuláři možnost automatické prodloužení smlouvy odmítnout prostřednictvím zatrhávacího okénka,
- ve smluvních podmínkách není uvedena informace o povinnosti poskytovatele informovat účastníka ve smyslu § 63 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích.
- účastník nemá ve smluvním formuláři možnost automatické prodloužení smlouvy odmítnout ve formě zatrhávacího políčka.
N/Anelze hodnotit, společnost Tesco Mobile ČR, s.r.o. nabízí pouze předplacenou službu, u níž nedochází k automatickému prodloužení smlouvy.
- ve smluvních podmínkách není uvedena informace o povinnosti poskytovatele informovat účastníka ve smyslu § 63 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích, není zřejmé, zdali dochází k automatickému prodloužení smluv uzavřených na dobu určitou.
- ve smluvních podmínkách není uvedena informace o povinnosti poskytovatele informovat účastníka ve smyslu § 63 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích, není zřejmé, zdali dochází k automatickému prodloužení smluv uzavřených na dobu určitou.
+ společnost SAZKA a.s. nabízí pouze smlouvy na dobu neurčitou (bez závazku).
N/Anelze hodnotit, společnost DH Telecom a.s. nabízí pouze předplacenou službu, u níž nedochází k automatickému prodloužení smlouvy.
Informace o termínech a způsobu vyúčtování
+ informace o termínech a způsobech vyúčtování jsou ve smluvních podmínkách upraveny relativně podrobně,
- tak, jak je upravena doba splatnosti vyúčtování, může za určitých okolností dojít k situaci, kdy účastník má na úhradu vyúčtování velmi krátkou dobu.
+ informace o termínech a způsobech vyúčtování jsou ve smluvních podmínkách upraveny relativně podrobně,
- tak, jak je upravena doba splatnosti vyúčtování, může za určitých okolností dojít k situaci, kdy účastník má na úhradu vyúčtování velmi krátkou dobu, i když je ve smluvních podmínkách sjednána možnost prodloužení lhůty splatnosti pro takový případ.
+ způsob a termíny vyúčtování jsou alespoň v obecné rovině uvedeny ve VOP,
- informace o termínech vyúčtování je neurčitá,
- tak, jak je upravena doba splatnosti vyúčtování, může za určitých okolností dojít k situaci, kdy účastník má na úhradu vyúčtování velmi krátkou dobu.
+ informace o termínech a způsobech vyúčtování jsou ve smluvních podmínkách upraveny relativně podrobně,
- tak, jak je upravena doba splatnosti vyúčtování, může za určitých okolností dojít k situaci, kdy účastník má na úhradu vyúčtování velmi krátkou dobu.
- informace o termínech vyúčtování nejsou ve zveřejněných smluvních dokumentech dostatečně určitě upraveny,
- tak, jak je upravena doba splatnosti vyúčtování, může za určitých okolností dojít k situaci, kdy účastník má na úhradu vyúčtování velmi krátkou dobu.
+ informace o způsobu zúčtování ceny poskytnutých služeb je ve VOP sjednána.
+ informace o termínech a způsobech vyúčtování jsou ve smluvních podmínkách upraveny relativně podrobně,
- tak, jak je upravena doba splatnosti vyúčtování, může za určitých okolností dojít k situaci, kdy účastník má na úhradu vyúčtování velmi krátkou dobu.
+ informace o termínech a způsobech vyúčtování jsou ve smluvních podmínkách upraveny relativně podrobně,
- tak, jak je upravena doba splatnosti vyúčtování, může za určitých okolností dojít k situaci, kdy účastník má na úhradu vyúčtování velmi krátkou dobu.
+ informace o termínech vyúčtování jsou ve smluvních podmínkách upraveny relativně podrobně,
- lhůta splatnosti je stanovena na méně než 15 dnů,
- účastníkům není dána možnost objednat si tištěné vyúčtování.
- ve smluvních podmínkách nejsou nijak sjednány podmínky splatnosti ceny poskytnutých služeb.
Vracení nevyčerpaného kreditu u předplacených služeb
+ smluvní podmínky i informace obsažené ve vlastním balení předplacené SIM karty obsahují informaci o tom, že nespotřebovaný kredit se považuje bez náhrady za vyčerpaný,
- není poskytována náhrada za nevyčerpaný kredit,
- při pozdějším dobití kreditu není obnovena původní výše před propadnutím kreditu.
+ společnost T-Mobile navrací nevyčerpaný kredit,
- navrácení nevyčerpaného kreditu je zpoplatněno a účastník musí o vrácení nevyčerpané částky požádat v omezené lhůtě 1 měsíce.
N/Anelze hodnotit, společnost UPC neposkytuje předplacené služby.
+ smluvní podmínky obsahují informaci o tom, že nespotřebovaný kredit se považuje bez náhrady za vyčerpaný,
+ v případě, že dojde k dobití kreditu ještě za doby platnosti SIM karty, ačkoli kredit již propadl, dojde k obnovení kreditu ve výši před jeho propadnutím,
- není poskytována náhrada za nevyčerpaný kredit.
- nejsou zveřejněny smluvní dokumenty, ze kterých by bylo možné zjistit, jakým způsobem je upravena problematika nevyčerpaného kreditu.
+ smluvní podmínky obsahují informaci o tom, že nespotřebovaný kredit se považuje bez náhrady za vyčerpaný,
+ při pozdějším dobití kreditu může být za určitých podmínek obnovena původní výše před propadnutím kreditu,
- není poskytována náhrada za nevyčerpaný kredit.
N/Anelze hodnotit, společnost TERMS a.s. neposkytuje předplacené služby.
N/Anelze hodnotit, společnost Relax Mobil s.r.o. neposkytuje předplacené služby.
+ společnost SAZKA a.s. vrací při splnění sjednaných podmínek na žádost účastníků nevyčerpaný kredit,
- doba platnosti kreditu, která je shodná s dobou platnosti SIM karty, je relativně krátká (6 měsíců).
+ společnost DH Telecom a.s. za určitých podmínek obnovuje propadnutý kredit,
- při nedobití kreditu ve lhůtě 6 měsíců od zablokování SIM karty, zaniká její platnost a nespotřebovaný kredit propadá.
Převod a čerpání volných jednotek
+ informace o tom, že volné jednotky nejsou převáděny, je uvedena v ceníku služeb,
- volné jednotky nejsou převáděny.
+ informace o tom, že volné jednotky nejsou převáděny, je uvedena v ceníku služeb,
- volné jednotky nejsou převáděny.
+ informace o tom, že volné jednotky nejsou převáděny, je uvedena v ceníku služeb,
- volné jednotky nejsou převáděny.
+ společnost Vodafone převádí volné minuty volání a volné SMS do následujícího zúčtovacího období,
- převedené volné jednotky jsou spotřebovávány až po využití volných jednotek aktuálního měsíce a nejsou-li spotřebovány, propadají,
- nejsou převáděny volné datové jednotky a volné jednotky v roamingu.
- nejsou zveřejněny smluvní dokumenty, ze kterých by bylo možné zjistit, jakým způsobem je upravena problematika nevyčerpaného kreditu.
+ informace o tom, že volné jednotky nejsou převáděny, je uvedena v ceníku služeb,
- volné jednotky nejsou převáděny.
- ve smluvních podmínkách není převod volných jednotek jednoznačně sjednán,
- volné jednotky nejsou převáděny.
- ve smluvních podmínkách není převod volných jednotek jednoznačně sjednán,
- volné jednotky nejsou převáděny.
- ve smluvních podmínkách není převod volných jednotek jednoznačně sjednán,
- volné jednotky nejsou převáděny.
- ve smluvních podmínkách není převod volných jednotek jednoznačně sjednán.
Smluvní pokuty
- smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti řádně užívat službu a platit za ní řádně a včas cenu, není dostatečně určitě a srozumitelně sjednána ve smluvních formulářích (je uvedena pouze ve VOP).
+ výše a podmínky uplatnění smluvní pokuty jsou sjednány přímo ve smluvním formuláři,
- tak jak jsou smluvní pokuty sjednány, může dojít k jejich řetězení a účastník může být za neplnění závazku postižen vícero smluvními pokutami.
- konkrétní výše smluvních pokut nejsou sjednány ve vlastním formuláři smlouvy,
- ceníkové položky „náhrada nákladů za odpojení z důvodu nedoplatku“ a „náhrada nákladů za zaslání upomínky“ mají charakter smluvní pokuty, přičemž nejsou sjednány ve smluvním formuláři.
+ výše smluvní pokuty pro případ porušení smlouvy (neplacení) je sjednána ve formuláři smlouvy na poskytování služeb za zvýhodněných podmínek,
- ze smluvních podmínek není zřejmé, zda se sjednávají smluvní pokuty i pro smlouvy, k nimž nebyla uzavřena smlouva o poskytování služeb za zvýhodněných podmínek,
- v případě nezaplacení vyúčtování, společnost Vodafone blokuje dlužníkovi služby, blokace i odblokace služeb je pak zpoplatněna, což svým charakterem odpovídá smluvní pokutě, ač jsou tyto poplatky účtovány s DPH a nejsou sjednány ve smluvním formuláři.
+ smluvní pokuta pro případ nehrazení ceny poskytnutých služeb je sjednána ve smluvním formuláři,
- ve VOP jsou uvedeny smluvní pokuty pro případ neplnění dalších povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, které však již nejsou výslovně sjednány ve smluvním formuláři.
+ společnost Tesco Mobile ČR, s.r.o. nesjednává pro případ porušení smluvních povinností ze strany účastníka smluvní pokuty.
- vzhledem k tomu, že není zveřejněn smluvní formulář, je nutné považovat sjednání smluvní pokuty ve VOP za odporující stávající judikatuře.
- vzhledem k tomu, že není zveřejněn smluvní formulář, je nutné považovat sjednání smluvní pokuty ve VOP za odporující stávající judikatuře.
+ společnost SAZKA a.s. nesjednává pro případ porušení smluvních povinností ze strany účastníka smluvní pokuty.
- společnost DH Telecom a.s. sjednává pro případ, že měsíční útrata nedosahuje výše minimálního měsíčního plnění, které však ve smluvních dokumentech není nijak stanoveno, úhradu, která je svojí povahou smluvní pokutou, ve výši rozdílu mezi skutečnou měsíční útratou a minimálním měsíčním plněním.
Jednostranná změna smlouvy a způsob vyrozumění účastníka o této změně
- smluvní podmínky obsahují ujednání pouze o způsobu informování účastníka při jednostranné změně smlouvy dle § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích,
- právo jednostrannou změnu smlouvy odmítnout by dle smluvních podmínek měli pouze ti účastníci, u kterých dochází ke zhoršení jejich postavení, ačkoli dle § 1752 občanského zákoníku i čl. 20 směrnice o univerzální službě musí být právo jednostrannou změnu smlouvy odmítnout sjednáno všeobecně pro všechny účastníky,
- Příloha č. 1 Ceníku, ve které jsou sjednány ceny tzv. volitelných služeb (mj. služba MMS, zasílání tištěného vyúčtování atd.), je aktualizována každých 14 dnů bez toho, že by o této změně byli účastníci informováni.
- úprava jednostranné změny smlouvy neodpovídá požadavkům § 1752 občanského zákoníku, § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích, ani čl. 20 směrnice o univerzální službě,
- není jasně vymezeno, jak operátor jednostrannou změnu smlouvy spotřebiteli oznámí, je zde pouze odkaz na zákon,
- možnost ukončit smlouvu není upravena v rámci jednoho článku spolu s jednostrannou změnou smlouvy, přičemž není současně ani výslovně uvedeno, že spotřebitel může smlouvu vypovědět z důvodu jednostranné změny smlouvy bez sankce,
- podání výpovědi z důvodu jednostranné změny smlouvy musí být podáno nejpozději 10 dnů přede dnem účinnosti změny.
- smluvní podmínky obsahují ujednání pouze o způsobu informování účastníka při jednostranné změně smlouvy dle § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích,
- právo jednostrannou změnu smlouvy odmítnout by dle smluvních podmínek měli pouze ti účastníci, u kterých dochází ke zhoršení jejich postavení, ačkoli dle § 1752 občanského zákoníku i čl. 20 směrnice o univerzální službě musí být právo jednostrannou změnu smlouvy odmítnout sjednáno všeobecně pro všechny účastníky.
+ ve VOP jsou nově relativně podrobně sjednány důvody, pro které může být smlouva ze strany společnosti Vodafone jednostranně změněna, i způsob vyrozumění o této změně,
+ společnost Vodafone umožňuje ukončit smlouvu i 14 dnů poté co již změna smlouvy nabyla účinnosti,
- právo jednostrannou změnu smlouvy odmítnout by dle smluvních podmínek měli pouze ti účastníci, u kterých dochází ke zhoršení jejich postavení, ačkoli dle § 1752 občanského zákoníku a čl. 20 směrnice o univerzální službě musí být právo jednostrannou změnu smlouvy odmítnout sjednáno všeobecně pro všechny účastníky,
- přestože účastník má možnost ukončit smlouvu ještě 14 dnů po nabytí účinnosti změny smlouvy, platí pro něj v této lhůtě již nové podmínky.
- smluvní podmínky neobsahují ujednání o tom, že by společnost O2 Family, s.r.o. měla právo provést jednostrannou změnu smlouvy,
- smluvní podmínky neobsahují ujednání o tom, že účastníci mají právo jednostrannou změnu smlouvy odmítnout a smlouvu bez sankce ukončit, a to ani pro případ zhoršení jejich postavení, ačkoli dle § 1752 občanského zákoníku i čl. 20 směrnice o univerzální službě musí být právo jednostrannou změnu smlouvy odmítnout sjednáno všeobecně pro všechny účastníky,
- právo jednostranné změny smlouvy může být sjednáno v dalších dokumentech tvořících smluvní podmínky poskytovatele, které však nejsou zveřejněny.
+ s ohledem na povahu předplacené služby lze jednostrannou změnu smlouvy odmítnout bez sankce přenesením telefonního čísla, případně expirací kreditu a následně i platnosti SIM karty,
- ujednání o jednostranné změně smlouvy a informování o této změně není sjednána v souladu s ustanoveními § 1752 občanského zákoníku ani čl. 20 směrnice o univerzální službě.
+ ve VOP je sjednáno právo smlouvu jednostranně změnit, jsou sjednány důvody, pro které může být smlouva ze strany společnosti TERMS a.s. jednostranně změněna, i způsob vyrozumění o této změně,
+ společnost TERMS a.s. umožňuje účastníkům ukončit smlouvu při jakékoli jednostranné změně smlouvy.
+ ve VOP je sjednáno právo smlouvu jednostranně změnit, jsou sjednány důvody, pro které může být smlouva ze strany společnosti Relax Mobil s.r.o. jednostranně změněna, i způsob vyrozumění o této změně,
+ společnost Relax Mobil s.r.o. umožňuje účastníkům ukončit smlouvu při jakékoli jednostranné změně smlouvy.
+ smlouvy jsou uzavírány pouze na dobu neurčitou (bez závazku), jednostrannou změnu smlouvy lze prakticky odmítnout prostým podáním výpovědi, kdy výpověď smlouvy není spojena s žádnou sankcí,
- ujednání o jednostranné změně smlouvy a informování o této změně není sjednána v souladu s ustanoveními § 1752 občanského zákoníku ani čl. 20 směrnice o univerzální službě.
- ve smluvních podmínkách je sjednáno právo společnosti DH Telecom a.s. jednostranně měnit smluvní podmínky s okamžitou platností jejich zveřejněním na webových stránkách,
- není sjednáno právo účastníka jednostrannou změnu smlouvy odmítnout a smlouvu bez sankce vypovědět, ačkoli dle § 1752 občanského zákoníku i čl. 20 směrnice o univerzální službě musí být právo jednostrannou změnu smlouvy odmítnout sjednáno všeobecně pro všechny účastníky.
Způsob uplatnění reklamace a reklamační řízení
+ ve smluvních podmínkách je sjednáno právo účastníka reklamovat poskytnutou službu či vyúčtování ceny,
- není nijak sjednán způsob uplatnění reklamace (tato informace je uvedena pouze na webových stránkách O2),
- není poskytována informace o tom, že účastník má právo při zamítnutí či nevyřízení reklamace podat k ČTÚ námitku proti vyřízení reklamace.
+ ve smluvních podmínkách je sjednáno právo účastníka reklamovat poskytnutou službu či vyúčtování ceny,
+ je rovněž poskytnuta informace o tom, že účastník má právo při nesouhlasu s vyřízením reklamace podat k ČTÚ námitku proti vyřízení reklamace.
+ ve smluvních podmínkách je sjednáno právo účastníka reklamovat poskytnutou službu či vyúčtování ceny,
+ je rovněž poskytnuta informace o tom, že účastník má právo při nesouhlasu s vyřízením reklamace podat k ČTÚ námitku proti vyřízení reklamace.
+ ve smluvních podmínkách je sjednáno právo účastníka reklamovat poskytnutou službu či vyúčtování ceny,
+ je rovněž poskytnuta informace o tom, že účastník má právo při nesouhlasu s vyřízením reklamace podat k ČTÚ námitku proti vyřízení reklamace.
+ ve smluvních podmínkách je sjednáno právo účastníka reklamovat poskytnutou službu či vyúčtování ceny,
- není nijak sjednán způsob uplatnění reklamace (tato informace není uvedena ani na webových stránkách společnosti O2 Family, s.r.o.),
- není poskytována informace o tom, že účastník má právo při zamítnutí či nevyřízení reklamace podat k ČTÚ námitku proti vyřízení reklamace.
+ ve smluvních podmínkách je sjednáno právo účastníka reklamovat poskytnutou službu či vyúčtování ceny,
- není poskytnuta informace o tom, že účastník má právo při nesouhlasu s vyřízením reklamace podat k ČTÚ námitku proti vyřízení reklamace,
- reklamaci lze podat pouze prostřednictvím placené telefonní linky.
+ ve smluvních podmínkách je sjednáno právo účastníka reklamovat poskytnutou službu či vyúčtování ceny,
+ je rovněž poskytnuta informace o tom, že účastník má právo při nesouhlasu s vyřízením reklamace podat k ČTÚ námitku proti vyřízení reklamace.
+ ve smluvních podmínkách je sjednáno právo účastníka reklamovat poskytnutou službu či vyúčtování ceny,
+ je rovněž poskytnuta informace o tom, že účastník má právo při nesouhlasu s vyřízením reklamace podat k ČTÚ námitku proti vyřízení reklamace.
+ ve smluvních podmínkách je sjednáno právo účastníka reklamovat poskytnutou službu či vyúčtování ceny,
+ je rovněž poskytnuta informace o tom, že účastník má právo při nesouhlasu s vyřízením reklamace podat k ČTÚ námitku proti vyřízení reklamace.
+ ve smluvních podmínkách je sjednáno právo účastníka reklamovat poskytnutou službu či vyúčtování ceny,
- není poskytnuta informace o tom, že účastník má právo při nesouhlasu s vyřízením reklamace podat k ČTÚ námitku proti vyřízení reklamace.

Výpověď smlouvy a úhrady spojené s předčasným ukončením smlouvy

+ úhrada při předčasném ukončení smlouvy je sjednána v souladu s § 63 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích,
- způsob podání výpovědi je sjednán neurčitě („primárně telefonicky“),
- ze smluvních podmínek neplyne právo účastníka vypovědět smlouvu všemi komunikačními kanály, kterými je smlouva uzavírána (nerovnováha mezi způsobem uzavření a ukončení smlouvy).
+ úhrada při předčasném ukončení smlouvy je sjednána v souladu s § 63 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích,
+ výpověď je možné podat písemně na adresu zákaznického centra, elektronicky nebo na značkové prodejně.
- ze smluvních podmínek neplyne právo účastníka vypovědět smlouvu všemi komunikačními kanály, kterými je smlouva uzavírána (nerovnováha mezi způsobem uzavření a ukončení smlouvy),
- pro případ nevrácení koncového zařízení jsou sjednány relativně vysoké smluvní pokuty, které násobně převyšují hodnotu zařízení, jehož vrácení mají účastníci zajistit,
- doúčtování tzv. věrnostní slevy může působit matoucím dojmem jako obdoba sankční platby při předčasném ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou, za určitých okolností může být tato platba dokonce vyšší než v případě zákonem limitované úhrady při předčasném ukončení smlouvy.
- má-li účastník uzavřenu smlouvu na poskytování služeb za zvýhodněných podmínek, je pro případ, že chce zcela ukončit smluvní vztah se společností Vodafone (například při přenesení telefonního čísla), nucen podat dvě výpovědi, nejprve smlouvy na poskytování služeb za zvýhodněných podmínek, a to na zvlášť určeném formuláři (není-li dodržena tato forma, k výpovědi se nepřihlíží), po podání této výpovědi, je účastník nucen podat ještě výpověď smlouvy na poskytování služeb elektronických komunikací, jež musí být opatřena ověřeným podpisem. Uvedený postup ukončení smlouvy je v extrémní nerovnováze se způsoby uzavření smlouvy.
+ úhrada při předčasném ukončení smlouvy je sjednána v souladu s § 63 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích pouze ve VOP, nikoli však ve smluvním formuláři,
- ze smluvních podmínek neplyne právo účastníka vypovědět smlouvu všemi komunikačními kanály, kterými je smlouva uzavírána (nerovnováha mezi způsobem uzavření a ukončení smlouvy).
+ vzhledem k tomu, že společnost Tesco Mobile ČR, s.r.o. nabízí pouze předplacenou službu, není sjednávána úhrada pro případ předčasného ukončení smlouvy,
- smluvní podmínky neumožňují účastníkovi mimo případ přenesení telefonního čísla k jinému poskytovateli smlouvu vypovědět před uplynutím doby platnosti smlouvy,
- smluvní podmínky obsahují ujednání o tom, že při chybném zadání kódu PUK, se má za to, že účastník od smlouvy s okamžitou účinností odstoupil.
+ úhrada při předčasném ukončení smlouvy je sjednána v souladu s § 63 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích,
- ze smluvních podmínek neplyne právo účastníka vypovědět smlouvu všemi komunikačními kanály, kterými je smlouva uzavírána (nerovnováha mezi způsobem uzavření a ukončení smlouvy).
+ úhrada při předčasném ukončení smlouvy je sjednána v souladu s § 63 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích,
- ze smluvních podmínek neplyne právo účastníka vypovědět smlouvu všemi komunikačními kanály, kterými je smlouva uzavírána (nerovnováha mezi způsobem uzavření a ukončení smlouvy).
+ výpovědní doba je relativně krátká, a to ke konci nejbližšího zúčtovacího období, je-li podána nejméně 4 kalendářní dny před jeho koncem,
+ vzhledem k tomu, že společnost SAZKA a.s. uzavírá pouze smlouvy na dobu neurčitou, není sjednávána úhrada pro případ předčasného ukončení smlouvy,
+ výpověď je možné podat písemně na adresu zákaznického centra, elektronicky nebo na značkové prodejně.
+ vzhledem k tomu, že společnost DH Telecom a.s. nabízí pouze předplacenou službu, není sjednávána úhrada pro případ předčasného ukončení smlouvy,
- ve smluvních podmínkách je možnost ukončení smlouvy výpovědí sjednána neurčitě.

Český telekomunikační úřad v průběhů měsíců května a června 2016 analyzoval smluvní dokumentaci dalších šesti poskytovatelů služeb el. komunikací z řad virtuálních operátorů. Od každého síťového operátora byli vybráni dva nejvýznamnější poskytovatelé, s nimiž má síťový operátor uzavřenou velkoobchodní smlouvu o přístupu ke službám. ČTÚ tak navázal na předchozí vyhodnocení smluvních podmínek tří síťových operátorů z prosince 2015.

Hodnoceny byly návrhy smluv a smluvních podmínek zveřejněné na webu daného poskytovatele:

 • u O2 Family podmínky účinné od 8.1.2015,
 • u Tesco Mobile podmínky účinné od 15. 7. 2016,
 • u Go mobil podmínky účinné od 1. 5. 2016,
 • u relax mobil podmínky účinné od 1. 5. 2016,
 • u SAZKAmobil podmínky účinné od 1. 4. 2016 a
 • u OpenCall mobile podmínky účinné od 28. 2. 2016.

Zásady pro přidělení barev:

Zelená barva je přidělena tomu poskytovateli, který danou oblast ve své smluvní dokumentaci upravil nejenom v souladu se zákonnou úpravou, ale respektuje doporučení ČTÚ, popřípadě jeho návrh smlouvy obsahuje i některá další prospotřebitelská ujednání nad rámec zákona.

Červená barva je naopak přidělována v dané hodnocené kategorii tomu poskytovateli, jehož smluvní dokumentace (byť nemusí být přímo v rozporu se zákonem) vykazuje znaky neurčitosti, nesrozumitelnosti, neúplnosti apod., tedy praktiky, které úřad v doporučení označuje jako neférové.

Oranžová barva je určitým průměrem a je poskytovateli udělována za předpokladu, že smluvní podmínky lze v hodnocené kategorii hodnotit v některých aspektech jako zcela vyhovující, v některých vykazují znaky neurčitosti či nesrozumitelnosti pro spotřebitele.


U smluvních podmínek ČTÚ hodnotil 12 oblastí, které považuje za stěžejní:

 1. Struktura smluvních dokumentů (přehlednost a srozumitelnost)
 2. Sjednávání smluv prostředky na dálku a mimo prostory obvyklé k podnikání
 3. Možnost vyzkoušení služby
 4. Popis služby (minimální nabízená a minimální zaručená kvalita)
 5. Automatické prodlužování smluv (autoprolongace)
 6. Informace o termínech a způsobu vyúčtování
 7. Vrácení nevyčerpaného kreditu u předplacených služeb
 8. Převod a čerpání volných jednotek
 9. Smluvní pokuty
 10. Jednostranná změna smlouvy a způsob vyrozumění účastníka o této změně
 11. Způsob uplatnění reklamace a reklamační řízení
 12. Výpověď smlouvy a úhrady spojené s předčasným ukončením smlouvy

Předchozí vyhodnocení smluvních podmínek

ČTÚ v průběhu listopadu 2015 zanalyzoval smluvní dokumentaci všech tří síťových mobilních operátorů a významného poskytovatele připojení k internetu. Vyhodnocoval přitom, nakolik jejich smluvní podmínky odpovídají aktualizovaným Doporučením ČTÚ k účastnickým smlouvám. Analýze podrobil vždy nejnovější smluvní podmínky daného poskytovatele.

U operátora O2 se jednalo o smluvní podmínky účinné od 1. 9. 2015, u T-Mobile o smluvní podmínky účinné od 26. 1. 2014, u Vodafone o smluvní podmínky účinné od 5. 1. 2016 a u UPC o smluvní podmínky účinné od 15. 1. 2016.

Výstupem analýzy byl spotřebitelský semafor reflektující, zda a jakým způsobem operátoři do smluvní dokumentace zapracovali předmětná doporučení. Ke každé hodnocené oblasti je jednotlivým poskytovatelům přidělena jedna ze tří barev se zdůvodněním, proč je příslušná část smluvních podmínek hodnocena právě takto.

Downloads
Files are available only in czech version.
Top