Universal service (electronic communications)

 

A universal service is a minimum set of services that is available under the same conditions to all users at an affordable price and in the set quality.

Universal service is defined at a European level by the Universal Service Directive, which has been transposed in the Czech Republic in the Act on Electronic Communications.

 

Český telekomunikační úřad je oprávněn v rámci univerzální služby uložit podnikatelům povinnost poskytovat následující dílčí služby:
a) připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti,
b) přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě,
c) pravidelné vydávání účastnických seznamů a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům,
d) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupnou pro koncové uživatele,
e) služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě,
f) přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení, nebo
g) doplňkové služby ke službám uvedeným v písmenech a) a b), kterými jsou:
  1. postupné splácení ceny za zřízení připojení k veřejné komunikační síti pro spotřebitele,
  2. bezplatné selektivní zamezení odchozích volání, odesílání prémiových textových nebo multimediálních zpráv nebo, je-li to technicky proveditelné, přístupu k podobným službám se zvýšenou cenou anebo volání na určené druhy čísel pro účastníka,
  3. bezplatné položkové vyúčtování ceny pro účastníka,
  4. poskytování informací na žádost účastníka o nižších cenách nebo výhodnějších cenových plánech a podmínkách, za nichž jsou uplatňovány, jsou-li tyto informace dostupné, a,
  5. kontrola výdajů účastníka spojených s využíváním veřejně dostupné telefonní služby, včetně bezplatného upozornění spotřebitele v případě neobvyklého nebo nadměrně zvýšeného využívání této služby.

 

One part of a universal service, the obligation to provide “special prices” is also imposed, allowing people with special social needs to choose prices or price plans which differ from the price plans provided under normal commercial conditions such that such people have access to and can use partial services and a publicly available telephone service.

Top